L’aventura de llegir
AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB www.panteradetinta.com I. INFORMACIÓ GENERAL En   compliment   amb   el   deure   d'informació   que   disposa   la   Llei   34/2002   de   Serveis   de   la   Societat   de   la   Informació   i   el   Comerç   Electrònic   (LSSI-CE) de 11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d'informació general d'aquest lloc web : La   titularitat   d'aquest   lloc   web,   www.panteradetinta.com,   (en   endavant,   lloc   web)   l'ostenta:   Noemi   Fornas   Carreño,   amb   NIF:   46123414L,   i   dades del qual són: Adreça: Carrer Jocs Florals 115, Barcelona Telèfon de contacte: 623034438 E-mail de contacte: info@panteradetinta.com   II TERMES I CONDICIONS GENERALS D'ÚS L'objecte de les condicions: El lloc web L'objecte   de   les   presents   Condicions   Generals   d'Ús   (en   endavant,   Condicions)   és   regular   l'accés   i   la   utilització   del   Lloc   Web.   A   l'efecte   de   les presents   Condicions   s'entendrà   com   a   lloc   web:   l'aparença   externa   de   les   interfícies   de   pantalla,   tant   de   forma   estàtica   com   de   forma   dinàmica, és   a   dir,   l'arbre   de   navegació;   i   tots   els   elements   integrats   tant   en   els   interfícies   de   pantalla   com   a   l'arbre   de   navegació   (en   endavant,   Continguts)   i tots aquells serveis o recursos en línia que, si s'escau ofereixi als Usuaris (en endavant, Serveis). Pantera   de   tinta   es   reserva   la   facultat   de   modificar,   en   qualsevol   moment,   i   sense   avís   previ,   la   presentació   i   configuració   del   Lloc   Web   i   dels continguts   i   Serveis   que   en   ell   poguessin   estar   incorporats.   L'Usuari   reconeix   i   accepta   que   en   qualsevol   moment   Pantera   de   tinta   pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren en el Lloc Web o l'accés als mateixos. L'accés   a   la   Web   per   l'Usuari   té   caràcter   lliure   i,   per   regla   general,   és   gratuït   sense   que   l'Usuari   hagi   de   proporcionar   una   contraprestació   per poder   gaudir-ne,   excepte   pel   que   fa   a   el   cost   de   connexió   a   través   de   la   xarxa   de   telecomunicacions   subministrada   pel   proveïdor   d'accés   que hagi contractat l'Usuari. La utilització d'algun dels continguts o serveis del Lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l'Usuari.   l'Usuari L'accés,   la   navegació   i   ús   del   Lloc   Web,   així   com   pels   espais   habilitats   per   interactuar   entre   els   usuaris,   i   l'Usuari   i   Pantera   de   tinta,   com   els comentaris   i   /   o   espais   de   blogging,   confereix   la   condició   d'Usuari,   de   manera   que   s'accepten,   des   que   s'inicia   la   navegació   pel   lloc   web,   totes   les Condicions   aquí   establertes,   així   com   les   seves   ulteriors   modificacions,   sense   perjudici   de   l'aplicació   de   la   corresponent   normativa   legal   d'obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l'anterior, es recomana a l'Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web. El   lloc   web   de   Pantera   de   tinta   proporciona   gran   diversitat   d'informació,   serveis   i   dades.   L'Usuari   assumeix   la   seva   responsabilitat   per   fer   un   ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat es extenderáa: •   Un   ús   de   la   informació,   Continguts   i   /   o   Serveis   i   dades   ofertes   per   Pantera   de   tinta   sense   que   sigui   contrari   al   que   disposa   per   les   presents Condicions,   la   Llei,   la   moral   o   l'ordre   públic,   o   que   de   qualsevol   altre   forma   pugui   suposar   lesió   dels   drets   de   tercers   o   de   la   mateixa funcionament del Lloc Web          •   La   veracitat   i   licitud   de   les   informacions   aportades   per   l'usuari   en   els   formularis   facilitats   per   Pantera   de   tinta   per   a   l'accés   a   certs   continguts o   serveis   oferts   pel   lloc   web.   En   tot   cas,   l'Usuari   notificar   de   forma   immediata   a   Pantera   de   tinta   sobre   qualsevol   fet   que   permeti   l'ús indegut   de   la   informació   registrada   en   aquests   formularis,   com   ara,   però   no   només,   el   robatori,   extravio,   o   l'accés   no   autoritzat   a identificadors i / o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.          Pantera   de   tinta   es   reserva   el   dret   de   retirar   tots   aquells   comentaris   i   aportacions   que   vulnerin   la   llei,   el   respecte   a   la   dignitat   de   la   persona,   que siguin   discriminatoris,   xenòfobs,   racistes,   pornogràfics,   spamming,   que   atemptin   contra   la   joventut   o   la   infància,   el   ordre   o   la   seguretat   pública   o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En   qualsevol   cas,   Pantera   de   tinta   no   serà   responsable   de   les   opinions   expressades   pels   Usuaris   a   través   de   comentaris   o   altres   eines   de blogging o de participació que hi pugui haver. El fet d'accedir a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre Pantera de tinta i l'Usuari. Sempre   en   el   respecte   de   la   legislació   vigent,   aquest   Lloc   Web   de   Pantera   de   tinta   es   dirigeix   ​​a   totes   les   persones,   sense   importar   la   seva   edat, que puguin accedir i / o navegar per les pàgines del Lloc Web. El   lloc   web   està   dirigit   principalment   a   Usuaris   residents   a   Espanya.   Pantera   de   tinta   no   assegura   que   el   lloc   web   compleixi   amb   legislacions d'altres   països,   ja   sigui   total   o   parcialment.   Si   l'Usuari   resideix   o   té   el   seu   domiciliat   en   un   altre   lloc   i   decideix   accedir   i   /   o   navegar   en   el   Lloc   Web ho   farà   sota   la   seva   pròpia   responsabilitat,   s'ha   d'assegurar   que   tal   accés   i   navegació   compleix   amb   la   legislació   local   que   li   és   aplicable,   no assumint Pantera de tinta cap responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés.   III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT Pantera   de   tinta   no   garanteix   la   continuïtat,   disponibilitat   i   utilitat   del   Lloc   Web,   ni   dels   continguts   o   serveis.   Pantera   de   tinta   farà   tot   el   possible pel   bon   funcionament   del   Lloc   Web,   però,   no   es   responsabilitza   ni   garanteix   que   l'accés   a   aquest   Lloc   Web   no   fos   cas   ininterromput   o   que   estigui lliure d'error. Tampoc   es   responsabilitza   o   garanteix   que   el   contingut   o   programari   a   què   pugui   accedir-se   a   través   d'aquest   lloc   web,   estigui   lliure   d'error   o causi   un   dany   a   el   sistema   informàtic   (programari   i   maquinari)   de   l'Usuari.   En   cap   cas   Pantera   de   tinta   serà   responsable   per   les   pèrdues,   danys   o perjudicis   de   qualsevol   tipus   que   sorgeixin   per   l'accés,   navegació   i   l'ús   del   Lloc   Web,   incloent,   però   no   limitant-se,   als   ocasionats   als   sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. Pantera   de   tinta   tampoc   es   fa   responsable   dels   danys   que   poguessin   ocasionar-se   als   usuaris   per   un   ús   inadequat   d'aquest   Lloc   Web.   En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.   IV. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES Pantera de tinta es compromet a adoptar les mesures tècniques i organizativat necessaris, segons el nivell de seguretat adequat a el risc dels dades recollides Lleis que incorpora aquesta política de privacitat. Aquesta   política   de   privacitat   està   adaptada   a   la   normativa   espanyola   i   europea   vigent   en   matèria   de   protecció   de   dades   personals   a   internet.   En concret, la mateixa respecta les normes següents: • El Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD). • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD). • El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD) • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).   Identitat de l'responsable de l'tractament de les dades personals El   responsable   de   l'tractament   de   les   dades   personals   recollides   en   Pantera   de   tinta   és:   Noemi   Fornas   Carreño,   amb   NIF:   461123414L   (en endavant, responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents: Direcció: Carrer Jocs Florals 115, 08014 Barcelona Telèfon de contacte: 623034438 E-mail de contacte: info@panteradetinta.com   Registre de dades de caràcter personal En   compliment   del   que   estableix   el   RGPD   i   la   LOPD-GDD,   l'informem   que   les   dades   personals   recollides   per   Pantera   de   tinta   mitjançant   els formularis   facilitats   a   les   seves   pàgines   quedaran   incorporades   i   seran   tractades   en   el   nostre   fitxers   amb   la   finalitat   de   poder   facilitar,   agilitzar   i complir   els   compromisos   establerts   entre   Pantera   de   tinta   i   l'Usuari   o   el   manteniment   de   la   relació   que   s'estableixi   en   els   formularis   que   aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta d'aquest. Així   mateix,   de   conformitat   amb   el   que   preveu   el   RGPD   i   la   LOPD-GDD,   llevat   que   sigui   aplicable   l'excepció   prevista   en   l'article   30.5   de   l'RGPD,   es manté   un   registre   d'activitats   de   tractament   que   especifica,   segons   les   seves   finalitats,   les   activitats   de   tractament   dutes   a   terme   i   les   altres circumstàncies establertes en el RGPD.   Principis aplicables a l'tractament de les dades personals El tractament de les dades personals de l'Usuari es sotmetrà als següents principis recollits en l'article 5 de l'RGPD: •   Principi   de   licitud,   lleialtat   i   transparència:   es   requerirà   en   tot   moment   el   consentiment   de   l'Usuari   prèvia   informació   completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals. • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims. •   Principi   de   minimització   de   dades:   les   dades   personals   recollides   seran   únicament   les   estrictament   necessàries   en   relació   amb   els   fins per als quals són tractats. • Principi d'exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats. •   Principi   de   limitació   de   l'termini   de   conservació:   les   dades   personals   només   seran   mantinguts   de   manera   que   es   permeti   la   identificació de l'Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament • Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat. •    Principi    de    responsabilitat    proactiva:    el    responsable    de    l'tractament    serà    responsable    d'assegurar    que    els    principis    anteriors    es compleixen.   Categories de dades personals Les   categories   de   dades   que   es   tracten   en   Pantera   de   tinta   són   únicament   dades   identificatives.   En   cap   cas,   es   tracten   categories   especials   de dades personals en el sentit de l'article 9 de l'RGPD.   Base legal per al tractament de les dades personals La   base   legal   per   al   tractament   de   les   dades   personals   és   el   consentiment.   Pantera   de   tinta   es   compromet   a   demanar   el   consentiment   exprés   i verificable de l'Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics. L'Usuari   tindrà   dret   a   retirar   el   seu   consentiment   en   qualsevol   moment.   Serà   tan   fàcil   retirar   el   consentiment   com   donar-lo.   Com   a   regla   general, la retirada de l'consentiment no condicionarà l'ús del Lloc Web. En   les   ocasions   en   què   l'Usuari   hagi   de   o   pugui   facilitar   les   seves   dades   a   través   de   formularis   per   realitzar   consultes,   sol·licitar   informació   o   per motius   relacionats   amb   el   contingut   del   Lloc   Web,   se   li   informarà   en   cas   que   la   formalització   d'algun   d'ells   sigui   obligatòria   pel   fet   que   els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l'operació realitzada.   Caps de el tractament a què es destinen les dades personals Les   dades   personals   són   recollides   i   gestionats   per   Pantera   de   tinta   amb   la   finalitat   de   poder   facilitar,   agilitzar   i   complir   els   compromisos establerts   entre   el   Lloc   Web   i   l'Usuari   o   el   manteniment   de   la   relació   que   s'estableixi   en   els   formularis   que   aquest   últim   ompli   o   per   atendre   una sol·licitud o consulta. Igualment,   les   dades   podran   ser   utilitzades   amb   una   finalitat   comercial   de   personalització,   operativa   i   estadística,   i   activitats   pròpies   de   l'objecte social de Pantera de tinta, així com per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el contingut ofert a l'Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web. En   el   moment   en   què   s'obtinguin   les   dades   personals,   s'informarà   l'Usuari   sobre   la   finalitat   o   finalitats   específiques   de   el   tractament   a   què   es destinaran les dades personals, és a dir, de l'ús o usos que es donarà a la informació recopilada.   Períodes de retenció de les dades personals Les   dades   personals   només   seran   retinguts   durant   el   temps   mínim   necessari   per   als   fins   del   seu   tractament   i,   en   tot   cas,   únicament   durant   un termini de 8 anys, o fins que l'Usuari sol·liciti la seva supressió. En   el   moment   en   què   s'obtinguin   les   dades   personals,   s'informarà   l'Usuari   sobre   el   termini   durant   el   qual   es   conservaran   les   dades   personals   o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.   Destinataris de les dades personals Les dades personals de l'Usuari seran compartits amb els següents destinataris o categories de destinataris: PLAYOFF   INFORMATICA,   SL,   amb   domicili   al   carrer   Montserrat,   22   10-2a,   08201   de   Sabadell   -   Barcelona   (Espanya),   amb   CIF   B-64.864.879   i inscrita   al   Registre   Mercantil   de   Barcelona   al   Tom   40.536,   Foli   0175,   Full   366.521,   inscripció   1a   i   amb   el   número   de   telèfon   93.515.81.15   i l'adreça de correu electrònica següent: info@playoffinformatica.com En   cas   que   el   responsable   de   l'tractament   tingui   la   intenció   de   transferir   dades   personals   a   un   tercer   país   o   organització   internacional,   en   el moment   en   què   s'obtinguin   les   dades   personals,   s'informarà   l'Usuari   sobre   el   tercer   país   o   organització   internacional   a   el   qual   es   té   la   intenció   de transferir les dades, així com de l'existència o absència d'una decisió d'adequació de la Comissió.   Dades personals de menors d'edat Respectant   el   que   estableixen   els   articles   8   de   la   RGPD   i   13   de   l'RDLOPD,   només   els   majors   de   14   anys   podran   atorgar   el   seu   consentiment   per   al tractament   de   les   seves   dades   personals   de   forma   lícita   per   Pantera   de   tinta.   Si   es   tracta   d'un   menor   de   14   anys,   serà   necessari   el   consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sol es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.   Secret i seguretat de les dades personals Pantera   de   tinta   es   compromet   a   adoptar   les   mesures   tècniques   i   organitzatives   necessàries,   segons   el   nivell   de   seguretat   adequat   a   el   risc   de   les dades   recollides   de   manera   que   es   garanteixi   la   seguretat   de   les   dades   de   caràcter   personal   i   s'eviti   la   destrucció,   pèrdua   o   alteració   accidental   o il·lícita   de   dades   personals   transmeses,   conservats   o   tractats   d'una   altra   manera,   o   la   comunicació   o   accés   no   autoritzats   a   les   esmentades dades. No   obstant   això,   pel   fet   que   Pantera   de   tinta   no   pot   garantir   la   inexpugnabilitat   de   internet   ni   l'absència   total   de   hackers   o   d'altres   que   accedeixin de   manera   fraudulenta   a   les   dades   personals,   el   responsable   de   l'tractament   es   compromet   a   comunicar   a   l'Usuari   sense   dilació   indeguda   quan ocorri   una   violació   de   la   seguretat   de   les   dades   personals   que   sigui   probable   que   comporti   un   alt   risc   per   als   drets   i   llibertats   de   les   persones físiques   Seguint   el   que   estableix   l'article   4   de   l'RGPD,   s'entén   per   violació   de   la   seguretat   de   les   dades   personals   tota   violació   de   la   seguretat   que ocasioni   la   destrucció,   pèrdua   o   alteració   accidental   o   il·lícita   de   dades   personals   transmeses,   conservats   o   tractats   d'una   altra   manera   o   la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades. Les   dades   personals   seran   tractades   com   a   confidencials   pel   responsable   de   Tractament,   qui   es   compromet   a   informar   ia   garantir   per   mitjà d'una   obligació   legal   o   contractual   que   aquesta   confidencialitat   sigui   respectada   pels   seus   empleats,   associats,   i   tota   persona   a   la   qual   li   faci accessible la informació .   Drets derivats de l'tractament de les dades personals L'Usuari té sobre Pantera de tinta i podrà, per tant, exercir davant el responsable de l'tractament dels següents drets reconeguts en el RGPD: •   Dret   d'accés:   És   el   dret   de   l'Usuari   a   obtenir   confirmació   de   si   Pantera   de   tinta   està   tractant   o   no   les   seves   dades   personals   i,   en   cas   afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de el tractament que Pantera de tinta hagi realitzat o realitzi, així com,   entre   una   altra,   de   la   informació   disponible   sobre   l'origen   d'aquestes   dades   i   dels   destinataris   de   les   comunicacions   realitzades   o   previstes dels mateixos. Dret   de   rectificació:   És   el   dret   de   l'Usuari   a   que   es   modifiquin   les   seves   dades   personals   que   siguin   inexactes   o,   tenint   en   compte   els   caps   de   el tractament, incomplets. Dret   de   supressió   (   "el   dret   a   l'oblit").   És   el   dret   de   l'Usuari,   sempre   que   la   legislació   vigent   no   estableixi   el   contrari,   a   obtenir   la   supressió   de   les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides o tractades, l'Usuari hagi retirat   el   seu   consentiment   a   l'tractament   i   aquest   no   compti   amb   una   altra   base   legal,   l'Usuari   s'oposi   a   el   tractament   i   no   hi   hagi   un   altre   motiu legítim    per    continuar    amb    el    mateix,    les    dades    personals    hagin    estat    tractats    il·lícitament;    les    dades    personals    hagin    de    suprimir-se    en compliment   d'una   obligació   legal,   o   les   dades   personals   hagin   estat   obtinguts   producte   d'una   oferta   directa   de   serveis   de   la   societat   de   la informació   a   un   menor   de   14   anys.   A   més   de   suprimir   les   dades,   el   responsable   de   l'tractament,   tenint   en   compte   la   tecnologia   disponible   i   el cost   de   la   seva   aplicació,   ha   d'adoptar   mesures   raonables   per   informar   els   responsables   que   estiguin   tractant   les   dades   personals   de   la   sol·licitud d'l'interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals. •   Dret   a   la   limitació   de   l'tractament:   És   el   dret   de   l'Usuari   a   limitar   el   tractament   de   les   seves   dades   personals.   L'Usuari   té   dret   a   obtenir   la limitació   de   l'tractament   quan   impugni   l'exactitud   de   les   seves   dades   personals;   el   tractament   sigui   il·lícit,   el   responsable   de   l'tractament   ja   no necessiti les dades personals, però l'Usuari ho necessiti per fer reclamacions, i quan el Usuari s'hagi oposat a el tractament. •   Dret   a   la   portabilitat   de   les   dades:   En   el   cas   que   el   tractament   s'efectuï   per   mitjans   automatitzats,   l'Usuari   tindrà   dret   a   rebre   de   l'responsable de   l'tractament   les   seves   dades   personals   en   un   format   estructurat,   d'ús   comú   i   lectura   mecànica,   ja   transmetre'ls   a   un   altre   responsable   de l'tractament.    Sempre    que    sigui    tècnicament    possible,    el    responsable    de    l'tractament    transmetrà    directament    les    dades    a    aquest    altre responsable. •   Dret   d'oposició:   És   el   dret   de   l'Usuari   a   que   no   es   dugui   a   terme   el   tractament   de   les   seves   dades   de   caràcter   personal   o   se   cessi   el   tractament dels mateixos per part de Pantera de tinta •   Dret   a   no   ser   a   no   ser   objecte   d'una   decisió   basada   únicament   en   el   tractament   automatitzat,   inclosa   l'elaboració   de   perfils:   És   el   dret   de l'Usuari a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa   l'elaboració   de   perfils,   existent   llevat   que   la   legislació   vigent   estableixi   el   contrari,   Així   doncs,   l'Usuari   podrà   exercitar   els   seus   drets mitjançant comunicació escrita dirigida a el responsable de l'tractament amb la referència "RGPD-www panteradetinta.com ', especificant: •   Nom,   cognoms   de   l'Usuari   i   còpia   de   l'DNI.   En   els   casos   en   què   s'admeti   la   representació,   serà   també   necessària   la   identificació   pel   mateix mitjà de la persona que representa l'Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia de l'DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat. • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir . Domicili a efecte de notificacions • Data i signatura de la persona sol·licitant. • Tot document que acrediti la petició que formula. Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent direcció i / o correu electrònic: Adreça postal: Carrer Jocs Florals 115, 08014 Barcelona Correu electrònic: info@panteradetinta.com   Enllaços a llocs web de tercers El   lloc   web   pot   incloure   enllaços   o   enllaços   que   permeten   accedir   a   pàgines   web   de   tercers   diferents   de   Pantera   de   tinta,   i   que   per   tant   no   són operats   per   Pantera   de   tinta.   Els   titulars   d'aquests   llocs   web   de   disposar   de   les   seves   pròpies   polítiques   de   protecció   de   dades,   sent   ells   mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.   Reclamacions davant l'autoritat de control En   cas   que   l'Usuari   consideri   que   existeix   un   problema   o   infracció   de   la   normativa   vigent   en   la   forma   en   què   s'estan   tractant   les   seves   dades personals,   té   dret   a   la   tutela   judicial   efectiva   ia   presentar   una   reclamació   davant   d'una   autoritat   de   control,   en   particular,   a   l'Estat   en   el   qual   tingui la   seva   residència   habitual,   lloc   de   treball   o   lloc   de   la   suposada   infracció.   En   el   cas   d'Espanya,   l'autoritat   de   control   és   l'Agència   Espanyola   de Protecció de Dades (http://www.agpd.es). Pantera de tinta no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i / o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats. Així   mateix,   tampoc   garantirà   la   disponibilitat   tècnica,   exactitud,   veracitat,   validesa   o   legalitat   de   llocs   aliens   a   la   seva   propietat   als   quals   es   pugui accedir per mitjà dels enllaços. Pantera   de   tinta   en   cap   cas   revisarà   o   controlarà   el   contingut   d'altres   llocs   web,   així   com   tampoc   aprova,   examina   ni   fa   propis   els   productes   i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material que en els referits llocs enllaçats, Pantera   de   tinta   no   assumeix   cap   responsabilitat   pels   danys   i   perjudicis   que   es   puguin   produir   per   l'accés,   ús,   qualitat   o   licitud   dels   continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Pantera de tinta i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web. L'usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d'una pàgina web d'un altre, diferent, lloc web a el Lloc Web de Pantera de tinta ha de saber que: No   es   permet   la   reproducció   -total   o   parcialment,   de   cap   dels   continguts   i   /   o   Serveis   del   Lloc   Web   sense   autorització   expressa   de   Pantera   de tinta No   es   permet   tampoc   cap   manifestació   falsa,   inexacta   o   incorrecta   sobre   el   lloc   web   de   Pantera   de   tinta,   ni   sobre   els   continguts   i   /   o   serveis   de   la mateixa. A   excepció   de   l'hipervincle,   el   lloc   web   en   què   s'estableixi   dit   hiperenllaç   no   contindrà   cap   element,   d'aquest   Lloc   Web,   protegit   com   a   propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, llevat autorització expressa de Pantera de tinta. L'establiment   de   l'hipervincle   no   implicarà   l'existència   de   relacions   entre   Pantera   de   tinta   i   el   titular   de   la   pàgina   web   des   del   qual   es   realitzi,   ni   el coneixement i acceptació de Pantera de tinta dels continguts, serveis i / o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa. Pantera   de   tinta   per   si   o   com   a   part   cessionària,   és   titular   de   tots   els   drets   de   propietat   intel·lectual   i   industrial   del   Lloc   Web,   així   com   dels elements    continguts    en    el    mateix    (a    títol    enunciatiu    i    no    exhaustiu,    imatges,    so,    àudio,    vídeo,    programari    o    textos,    marques    o    logotips, combinacions   de   colors,   estructura   i   disseny,   selecció   de   materials   usats,   programes   d'ordinador   necessaris   per   al   seu   funcionament,   accés   i   ús, etc.).    Seran,    per    tant,    obres    protegides    com    a    propietat    intel·lectual    per    l'ordenament    jurídic    espanyol,    serà    d'aplicació    tant    la    normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots   els   drets   reservats.   En   virtut   del   que   disposa   la   Llei   de   Propietat   Intel·lectual,   queden   expressament   prohibides   la   reproducció,   la   distribució   i la   comunicació   pública,   inclosa   la   seva   modalitat   de   posada   a   disposició,   de   la   totalitat   o   part   dels   continguts   d'aquesta   pàgina   web,   amb   fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Pantera de tinta. En   cas   que   l'Usuari   o   tercer   consideri   que   qualsevol   dels   continguts   del   Lloc   Web   suposi   una   violació   dels   drets   de   protecció   de   la   propietat intel·lectual,   haurà   de   comunicar   immediatament   a   Pantera   de   tinta   a   través   de   les   dades   de   contacte   de   l'apartat   d'INFORMACIÓ   GENERAL   de aquest Avís Legal i Condicions Generals d'Ús.   VII. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ Pantera   de   tinta   es   reserva   la   facultat   de   presentar   les   accions   civils   o   penals   que   consideri   necessàries   per   a   la   utilització   indeguda   del   Lloc   Web   i Continguts, o per l'incompliment de les presents Condicions. La   relació   entre   l'Usuari   i   Pantera   de   tinta   es   regirà   per   la   normativa   vigent   i   d'aplicació   en   el   territori   espanyol.   De   sorgir   qualsevol   controvèrsia en   relació   amb   la   interpretació   i   /   o   l'aplicació   d'aquestes   Condicions   les   parts   sotmetran   els   seus   conflictes   a   la   jurisdicció   ordinària   sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.   Darrera modificació: 8 de novembre 2020  
L’aventura de llegir
©Pantera de Tinta
AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB www.panteradetinta.com I. INFORMACIÓ GENERAL En    compliment    amb    el    deure    d'informació    que    disposa    la    Llei    34/2002    de    Serveis    de    la Societat    de    la    Informació    i    el    Comerç    Electrònic    (LSSI-CE)    de    11    de    juliol,    es    faciliten    a continuació les següents dades d'informació general d'aquest lloc web : La   titularitat   d'aquest   lloc   web,   www.panteradetinta.com,   (en   endavant,   lloc   web)   l'ostenta: Noemi Fornas Carreño, amb NIF: 46123414L, i dades del qual són: Adreça: Carrer Jocs Florals 115, Barcelona Telèfon de contacte: 623034438 E-mail de contacte: info@panteradetinta.com   II TERMES I CONDICIONS GENERALS D'ÚS L'objecte de les condicions: El lloc web L'objecte    de    les    presents    Condicions    Generals    d'Ús    (en    endavant,    Condicions)    és    regular l'accés   i   la   utilització   del   Lloc   Web.   A   l'efecte   de   les   presents   Condicions   s'entendrà   com   a   lloc web:   l'aparença   externa   de   les   interfícies   de   pantalla,   tant   de   forma   estàtica   com   de   forma dinàmica,   és   a   dir,   l'arbre   de   navegació;   i   tots   els   elements   integrats   tant   en   els   interfícies   de pantalla   com   a   l'arbre   de   navegació   (en   endavant,   Continguts)   i   tots   aquells   serveis   o   recursos en línia que, si s'escau ofereixi als Usuaris (en endavant, Serveis). Pantera   de   tinta   es   reserva   la   facultat   de   modificar,   en   qualsevol   moment,   i   sense   avís   previ,   la presentació   i   configuració   del   Lloc   Web   i   dels   continguts   i   Serveis   que   en   ell   poguessin   estar incorporats.   L'Usuari   reconeix   i   accepta   que   en   qualsevol   moment   Pantera   de   tinta   pugui interrompre,   desactivar   i   /   o   cancel·lar   qualsevol   d'aquests   elements   que   s'integren   en   el   Lloc Web o l'accés als mateixos. L'accés   a   la   Web   per   l'Usuari   té   caràcter   lliure   i,   per   regla   general,   és   gratuït   sense   que   l'Usuari hagi   de   proporcionar   una   contraprestació   per   poder   gaudir-ne,   excepte   pel   que   fa   a   el   cost   de connexió   a   través   de   la   xarxa   de   telecomunicacions   subministrada   pel   proveïdor   d'accés   que hagi contractat l'Usuari. La    utilització    d'algun    dels    continguts    o    serveis    del    Lloc    web    podrà    fer-se    mitjançant    la subscripció o registre previ de l'Usuari.   l'Usuari L'accés,   la   navegació   i   ús   del   Lloc   Web,   així   com   pels   espais   habilitats   per   interactuar   entre   els usuaris,   i   l'Usuari   i   Pantera   de   tinta,   com   els   comentaris   i   /   o   espais   de   blogging,   confereix   la condició   d'Usuari,   de   manera   que   s'accepten,   des   que   s'inicia   la   navegació   pel   lloc   web,   totes les   Condicions   aquí   establertes,   així   com   les   seves   ulteriors   modificacions,   sense   perjudici   de l'aplicació   de   la   corresponent   normativa   legal   d'obligat   compliment   segons   el   cas.   Donada   la rellevància de l'anterior, es recomana a l'Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web. El   lloc   web   de   Pantera   de   tinta   proporciona   gran   diversitat   d'informació,   serveis   i   dades. L'Usuari    assumeix    la    seva    responsabilitat    per    fer    un    ús    correcte    del    Lloc    Web.    Aquesta responsabilitat es extenderáa: •   Un   ús   de   la   informació,   Continguts   i   /   o   Serveis   i   dades   ofertes   per   Pantera   de   tinta   sense que   sigui   contrari   al   que   disposa   per   les   presents   Condicions,   la   Llei,   la   moral   o   l'ordre públic,   o   que   de   qualsevol   altre   forma   pugui   suposar   lesió   dels   drets   de   tercers   o   de   la mateixa funcionament del Lloc Web          •   La   veracitat   i   licitud   de   les   informacions   aportades   per   l'usuari   en   els   formularis   facilitats per   Pantera   de   tinta   per   a   l'accés   a   certs   continguts   o   serveis   oferts   pel   lloc   web.   En tot   cas,   l'Usuari   notificar   de   forma   immediata   a   Pantera   de   tinta   sobre   qualsevol   fet que   permeti   l'ús   indegut   de   la   informació   registrada   en   aquests   formularis,   com   ara, però   no   només,   el   robatori,   extravio,   o   l'accés   no   autoritzat   a   identificadors   i   /   o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.          Pantera    de    tinta    es    reserva    el    dret    de    retirar    tots    aquells    comentaris    i    aportacions    que vulnerin   la   llei,   el   respecte   a   la   dignitat   de   la   persona,   que   siguin   discriminatoris,   xenòfobs, racistes,   pornogràfics,   spamming,   que   atemptin   contra   la   joventut   o   la   infància,   el   ordre   o   la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En   qualsevol   cas,   Pantera   de   tinta   no   serà   responsable   de   les   opinions   expressades   pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver. El   fet   d'accedir   a   aquest   Lloc   Web   no   suposa   establir   cap   tipus   de   relació   de   caràcter   comercial entre Pantera de tinta i l'Usuari. Sempre   en   el   respecte   de   la   legislació   vigent,   aquest   Lloc   Web   de   Pantera   de   tinta   es   dirigeix   ​​a totes   les   persones,   sense   importar   la   seva   edat,   que   puguin   accedir   i   /   o   navegar   per   les pàgines del Lloc Web. El   lloc   web   està   dirigit   principalment   a   Usuaris   residents   a   Espanya.   Pantera   de   tinta   no assegura    que    el    lloc    web    compleixi    amb    legislacions    d'altres    països,    ja    sigui    total    o parcialment.   Si   l'Usuari   resideix   o   té   el   seu   domiciliat   en   un   altre   lloc   i   decideix   accedir   i   /   o navegar   en   el   Lloc   Web   ho   farà   sota   la   seva   pròpia   responsabilitat,   s'ha   d'assegurar   que   tal accés   i   navegació   compleix   amb   la   legislació   local   que   li   és   aplicable,   no   assumint   Pantera   de tinta cap responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés.   III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT Pantera    de    tinta    no    garanteix    la    continuïtat,    disponibilitat    i    utilitat    del    Lloc    Web,    ni    dels continguts   o   serveis.   Pantera   de   tinta   farà   tot   el   possible   pel   bon   funcionament   del   Lloc   Web, però,    no    es    responsabilitza    ni    garanteix    que    l'accés    a    aquest    Lloc    Web    no    fos    cas ininterromput o que estigui lliure d'error. Tampoc   es   responsabilitza   o   garanteix   que   el   contingut   o   programari   a   què   pugui   accedir-se   a través    d'aquest    lloc    web,    estigui    lliure    d'error    o    causi    un    dany    a    el    sistema    informàtic (programari   i   maquinari)   de   l'Usuari.   En   cap   cas   Pantera   de   tinta   serà   responsable   per   les pèrdues,   danys   o   perjudicis   de   qualsevol   tipus   que   sorgeixin   per   l'accés,   navegació   i   l'ús   del Lloc   Web,   incloent,   però   no   limitant-se,   als   ocasionats   als   sistemes   informàtics   o   els   provocats per la introducció de virus. Pantera   de   tinta   tampoc   es   fa   responsable   dels   danys   que   poguessin   ocasionar-se   als   usuaris per   un   ús   inadequat   d'aquest   Lloc   Web.   En   particular,   no   es   fa   responsable   de   cap   manera   de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.   IV. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES Pantera   de   tinta   es   compromet   a   adoptar   les   mesures   tècniques   i   organizativat   necessaris, segons el nivell de seguretat adequat a el risc dels dades recollides Lleis que incorpora aquesta política de privacitat. Aquesta   política   de   privacitat   està   adaptada   a   la   normativa   espanyola   i   europea   vigent   en matèria    de    protecció    de    dades    personals    a    internet.    En    concret,    la    mateixa    respecta    les normes següents: •   El   Reglament   (UE)   2016/679   de   el   Parlament   Europeu   i   de   Consell,   de   27   d'abril   de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD). •   La   Llei   Orgànica   3/2018,   de   5   de   desembre,   de   Protecció   de   Dades   Personals   i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD). •   El   Reial   Decret   1720/2007,   de   21   de   desembre,   pel   qual   s'aprova   el   Reglament   de desenvolupament de   la   Llei   Orgànica   15/1999,   de   13   de   desembre,   de   protecció   de   dades   de   caràcter personal (RDLOPD) • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).   Identitat de l'responsable de l'tractament de les dades personals El   responsable   de   l'tractament   de   les   dades   personals   recollides   en   Pantera   de   tinta   és:   Noemi Fornas   Carreño,   amb   NIF:   461123414L   (en   endavant,   responsable   del   tractament).   Les   seves dades de contacte són les següents: Direcció: Carrer Jocs Florals 115, 08014 Barcelona Telèfon de contacte: 623034438 E-mail de contacte: info@panteradetinta.com   Registre de dades de caràcter personal En   compliment   del   que   estableix   el   RGPD   i   la   LOPD-GDD,   l'informem   que   les   dades   personals recollides    per    Pantera    de    tinta    mitjançant    els    formularis    facilitats    a    les    seves    pàgines quedaran   incorporades   i   seran   tractades   en   el   nostre   fitxers   amb   la   finalitat   de   poder   facilitar, agilitzar    i    complir    els    compromisos    establerts    entre    Pantera    de    tinta    i    l'Usuari    o    el manteniment   de   la   relació   que   s'estableixi   en   els   formularis   que   aquest   ompli,   o   per   atendre una sol·licitud o consulta d'aquest. Així    mateix,    de    conformitat    amb    el    que    preveu    el    RGPD    i    la    LOPD-GDD,    llevat    que    sigui aplicable   l'excepció   prevista   en   l'article   30.5   de   l'RGPD,   es   manté   un   registre   d'activitats   de tractament   que   especifica,   segons   les   seves   finalitats,   les   activitats   de   tractament   dutes   a terme i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.   Principis aplicables a l'tractament de les dades personals El   tractament   de   les   dades   personals   de   l'Usuari   es   sotmetrà   als   següents   principis   recollits   en l'article 5 de l'RGPD: •    Principi    de    licitud,    lleialtat    i    transparència:    es    requerirà    en    tot    moment    el consentiment   de   l'Usuari   prèvia   informació   completament   transparent   dels   fins   per als quals es recullen les dades personals. •   Principi   de   limitació   de   la   finalitat:   les   dades   personals   seran   recollides   amb   fins determinats, explícits i legítims. •   Principi   de   minimització   de   dades:   les   dades   personals   recollides   seran   únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractats. •    Principi    d'exactitud:    les    dades    personals    han    de    ser    exactes    i    estar    sempre actualitzats. •   Principi   de   limitació   de   l'termini   de   conservació:   les   dades   personals   només   seran mantinguts   de   manera   que   es   permeti   la   identificació   de   l'Usuari   durant   el   temps necessari per als fins del seu tractament •   Principi   d'integritat   i   confidencialitat:   les   dades   personals   seran   tractades   de   manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat. •     Principi     de     responsabilitat     proactiva:     el     responsable     de     l'tractament     serà responsable d'assegurar que els principis anteriors es compleixen.   Categories de dades personals Les    categories    de    dades    que    es    tracten    en    Pantera    de    tinta    són    únicament    dades identificatives.   En   cap   cas,   es   tracten   categories   especials   de   dades   personals   en   el   sentit   de l'article 9 de l'RGPD.   Base legal per al tractament de les dades personals La   base   legal   per   al   tractament   de   les   dades   personals   és   el   consentiment.   Pantera   de   tinta   es compromet   a   demanar   el   consentiment   exprés   i   verificable   de   l'Usuari   per   al   tractament   de les seves dades personals per a un o diversos fins específics. L'Usuari   tindrà   dret   a   retirar   el   seu   consentiment   en   qualsevol   moment.   Serà   tan   fàcil   retirar   el consentiment     com     donar-lo.     Com     a     regla     general,     la     retirada     de     l'consentiment     no condicionarà l'ús del Lloc Web. En   les   ocasions   en   què   l'Usuari   hagi   de   o   pugui   facilitar   les   seves   dades   a   través   de   formularis per   realitzar   consultes,   sol·licitar   informació   o   per   motius   relacionats   amb   el   contingut   del   Lloc Web,   se   li   informarà   en   cas   que   la   formalització   d'algun   d'ells   sigui   obligatòria   pel   fet   que   els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l'operació realitzada.   Caps de el tractament a què es destinen les dades personals Les   dades   personals   són   recollides   i   gestionats   per   Pantera   de   tinta   amb   la   finalitat   de   poder facilitar,    agilitzar    i    complir    els    compromisos    establerts    entre    el    Lloc    Web    i    l'Usuari    o    el manteniment   de   la   relació   que   s'estableixi   en   els   formularis   que   aquest   últim   ompli   o   per atendre una sol·licitud o consulta. Igualment,   les   dades   podran   ser   utilitzades   amb   una   finalitat   comercial   de   personalització, operativa   i   estadística,   i   activitats   pròpies   de   l'objecte   social   de   Pantera   de   tinta,   així   com   per   a l'extracció,   emmagatzematge   de   dades   i   estudis   de   màrqueting   per   adequar   el   contingut   ofert a l'Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web. En   el   moment   en   què   s'obtinguin   les   dades   personals,   s'informarà   l'Usuari   sobre   la   finalitat   o finalitats   específiques   de   el   tractament   a   què   es   destinaran   les   dades   personals,   és   a   dir,   de l'ús o usos que es donarà a la informació recopilada.   Períodes de retenció de les dades personals Les   dades   personals   només   seran   retinguts   durant   el   temps   mínim   necessari   per   als   fins   del seu   tractament   i,   en   tot   cas,   únicament   durant   un   termini   de   8   anys,   o   fins   que   l'Usuari sol·liciti la seva supressió. En   el   moment   en   què   s'obtinguin   les   dades   personals,   s'informarà   l'Usuari   sobre   el   termini durant   el   qual   es   conservaran   les   dades   personals   o,   quan   això   no   sigui   possible,   els   criteris utilitzats per determinar aquest termini.   Destinataris de les dades personals Les   dades   personals   de   l'Usuari   seran   compartits   amb   els   següents   destinataris   o   categories de destinataris: PLAYOFF   INFORMATICA,   SL,   amb   domicili   al   carrer   Montserrat,   22   10-2a,   08201   de Sabadell   -   Barcelona   (Espanya),   amb   CIF   B-64.864.879   i   inscrita   al   Registre   Mercantil de   Barcelona   al   Tom   40.536,   Foli   0175,   Full   366.521,   inscripció   1a   i   amb   el   número   de telèfon         93.515.81.15         i         l'adreça         de         correu         electrònica         següent: info@playoffinformatica.com En   cas   que   el   responsable   de   l'tractament   tingui   la   intenció   de   transferir   dades   personals   a   un tercer   país   o   organització   internacional,   en   el   moment   en   què   s'obtinguin   les   dades   personals, s'informarà   l'Usuari   sobre   el   tercer   país   o   organització   internacional   a   el   qual   es   té   la   intenció de   transferir   les   dades,   així   com   de   l'existència   o   absència   d'una   decisió   d'adequació   de   la Comissió.   Dades personals de menors d'edat Respectant   el   que   estableixen   els   articles   8   de   la   RGPD   i   13   de   l'RDLOPD,   només   els   majors   de 14   anys   podran   atorgar   el   seu   consentiment   per   al   tractament   de   les   seves   dades   personals de   forma   lícita   per   Pantera   de   tinta.   Si   es   tracta   d'un   menor   de   14   anys,   serà   necessari   el consentiment   dels   pares   o   tutors   per   al   tractament,   i   aquest   sol   es   considerarà   lícit   en   la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.   Secret i seguretat de les dades personals Pantera   de   tinta   es   compromet   a   adoptar   les   mesures   tècniques   i   organitzatives   necessàries, segons   el   nivell   de   seguretat   adequat   a   el   risc   de   les   dades   recollides   de   manera   que   es garanteixi   la   seguretat   de   les   dades   de   caràcter   personal   i   s'eviti   la   destrucció,   pèrdua   o alteració   accidental   o   il·lícita   de   dades   personals   transmeses,   conservats   o   tractats   d'una   altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades. No   obstant   això,   pel   fet   que   Pantera   de   tinta   no   pot   garantir   la   inexpugnabilitat   de   internet   ni l'absència    total    de    hackers    o    d'altres    que    accedeixin    de    manera    fraudulenta    a    les    dades personals,   el   responsable   de   l'tractament   es   compromet   a   comunicar   a   l'Usuari   sense   dilació indeguda   quan   ocorri   una   violació   de   la   seguretat   de   les   dades   personals   que   sigui   probable que   comporti   un   alt   risc   per   als   drets   i   llibertats   de   les   persones   físiques   Seguint   el   que estableix   l'article   4   de   l'RGPD,   s'entén   per   violació   de   la   seguretat   de   les   dades   personals   tota violació   de   la   seguretat   que   ocasioni   la   destrucció,   pèrdua   o   alteració   accidental   o   il·lícita   de dades   personals   transmeses,   conservats   o   tractats   d'una   altra   manera   o   la   comunicació   o accés no autoritzats a les esmentades dades. Les   dades   personals   seran   tractades   com   a   confidencials   pel   responsable   de   Tractament,   qui es   compromet   a   informar   ia   garantir   per   mitjà   d'una   obligació   legal   o   contractual   que   aquesta confidencialitat   sigui   respectada   pels   seus   empleats,   associats,   i   tota   persona   a   la   qual   li   faci accessible la informació .   Drets derivats de l'tractament de les dades personals L'Usuari    té    sobre    Pantera    de    tinta    i    podrà,    per    tant,    exercir    davant    el    responsable    de l'tractament dels següents drets reconeguts en el RGPD: •   Dret   d'accés:   És   el   dret   de   l'Usuari   a   obtenir   confirmació   de   si   Pantera   de   tinta   està   tractant   o no   les   seves   dades   personals   i,   en   cas   afirmatiu,   obtenir   informació   sobre   les   seves   dades concretes   de   caràcter   personal   i   de   el   tractament   que   Pantera   de   tinta   hagi   realitzat   o   realitzi, així com,    entre    una    altra,    de    la    informació    disponible    sobre    l'origen    d'aquestes    dades    i    dels destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos. Dret   de   rectificació:   És   el   dret   de   l'Usuari   a   que   es   modifiquin   les   seves   dades   personals   que siguin inexactes o, tenint en compte els caps de el tractament, incomplets. Dret   de   supressió   (   "el   dret   a   l'oblit").   És   el   dret   de   l'Usuari,   sempre   que   la   legislació   vigent   no estableixi   el   contrari,   a   obtenir   la   supressió   de   les   seves   dades   personals   quan   aquests   ja   no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides o tractades, l'Usuari hagi retirat   el   seu   consentiment   a   l'tractament   i   aquest   no   compti   amb   una   altra   base   legal,   l'Usuari s'oposi   a   el   tractament   i   no   hi   hagi   un   altre   motiu   legítim   per   continuar   amb   el   mateix,   les dades   personals   hagin   estat   tractats   il·lícitament;   les   dades   personals   hagin   de   suprimir-se   en compliment   d'una   obligació   legal,   o   les   dades   personals   hagin   estat   obtinguts   producte   d'una oferta   directa   de   serveis   de   la   societat   de   la   informació   a   un   menor   de   14   anys.   A   més   de suprimir   les   dades,   el   responsable   de   l'tractament,   tenint   en   compte   la   tecnologia   disponible   i el   cost   de   la   seva   aplicació,   ha   d'adoptar   mesures   raonables   per   informar   els   responsables que    estiguin    tractant    les    dades    personals    de    la    sol·licitud    d'l'interessat    de    supressió    de qualsevol enllaç a aquestes dades personals. •   Dret   a   la   limitació   de   l'tractament:   És   el   dret   de   l'Usuari   a   limitar   el   tractament   de   les   seves dades    personals.    L'Usuari    té    dret    a    obtenir    la    limitació    de    l'tractament    quan    impugni l'exactitud    de    les    seves    dades    personals;    el    tractament    sigui    il·lícit,    el    responsable    de l'tractament     ja     no     necessiti     les     dades     personals,     però     l'Usuari     ho     necessiti     per     fer reclamacions, i quan el Usuari s'hagi oposat a el tractament. •    Dret    a    la    portabilitat    de    les    dades:    En    el    cas    que    el    tractament    s'efectuï    per    mitjans automatitzats,   l'Usuari   tindrà   dret   a   rebre   de   l'responsable   de   l'tractament   les   seves   dades personals   en   un   format   estructurat,   d'ús   comú   i   lectura   mecànica,   ja   transmetre'ls   a   un   altre responsable    de    l'tractament.    Sempre    que    sigui    tècnicament    possible,    el    responsable    de l'tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable. •   Dret   d'oposició:   És   el   dret   de   l'Usuari   a   que   no   es   dugui   a   terme   el   tractament   de   les   seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de Pantera de tinta •    Dret    a    no    ser    a    no    ser    objecte    d'una    decisió    basada    únicament    en    el    tractament automatitzat,   inclosa   l'elaboració   de   perfils:   És   el   dret   de   l'Usuari   a   no   ser   objecte   d'una decisió   individualitzada   basada   únicament   en   el   tractament   automatitzat   de   les   seves   dades personals, inclosa   l'elaboració   de   perfils,   existent   llevat   que   la   legislació   vigent   estableixi   el   contrari,   Així doncs,   l'Usuari   podrà   exercitar   els   seus   drets   mitjançant   comunicació   escrita   dirigida   a   el responsable de l'tractament amb la referència "RGPD-www panteradetinta.com ', especificant: •    Nom,    cognoms    de    l'Usuari    i    còpia    de    l'DNI.    En    els    casos    en    què    s'admeti    la representació,   serà   també   necessària   la   identificació   pel   mateix   mitjà   de   la   persona que   representa   l'Usuari,   així   com   el   document   acreditatiu   de   la   representació.   La fotocòpia de l'DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat. • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir . Domicili a efecte de notificacions • Data i signatura de la persona sol·licitant. • Tot document que acrediti la petició que formula. Aquesta   sol·licitud   i   tot   altre   document   adjunt   podrà   enviar-se   a   la   següent   direcció   i   /   o correu electrònic: Adreça postal: Carrer Jocs Florals 115, 08014 Barcelona Correu electrònic: info@panteradetinta.com   Enllaços a llocs web de tercers El   lloc   web   pot   incloure   enllaços   o   enllaços   que   permeten   accedir   a   pàgines   web   de   tercers diferents   de   Pantera   de   tinta,   i   que   per   tant   no   són   operats   per   Pantera   de   tinta.   Els   titulars d'aquests   llocs   web   de   disposar   de   les   seves   pròpies   polítiques   de   protecció   de   dades,   sent ells    mateixos,    en    cada    cas,    responsables    dels    seus    propis    fitxers    i    de    les    seves    pròpies pràctiques de privacitat.   Reclamacions davant l'autoritat de control En   cas   que   l'Usuari   consideri   que   existeix   un   problema   o   infracció   de   la   normativa   vigent   en   la forma   en   què   s'estan   tractant   les   seves   dades   personals,   té   dret   a   la   tutela   judicial   efectiva   ia presentar   una   reclamació   davant   d'una   autoritat   de   control,   en   particular,   a   l'Estat   en   el   qual tingui   la   seva   residència   habitual,   lloc   de   treball   o   lloc   de   la   suposada   infracció.   En   el   cas d'Espanya,      l'autoritat      de      control      és      l'Agència      Espanyola      de      Protecció      de      Dades (http://www.agpd.es). Pantera   de   tinta   no   ofereix   ni   comercialitza   per   si   ni   per   mitjà   de   tercers   els   productes   i   /   o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats. Així   mateix,   tampoc   garantirà   la   disponibilitat   tècnica,   exactitud,   veracitat,   validesa   o   legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços. Pantera   de   tinta   en   cap   cas   revisarà   o   controlarà   el   contingut   d'altres   llocs   web,   així   com tampoc   aprova,   examina   ni   fa   propis   els   productes   i   serveis,   continguts,   arxius   i   qualsevol   altre material que en els referits llocs enllaçats, Pantera   de   tinta   no   assumeix   cap   responsabilitat   pels   danys   i   perjudicis   que   es   puguin   produir per   l'accés,   ús,   qualitat   o   licitud   dels   continguts,   comunicacions,   opinions,   productes   i   serveis dels llocs web no gestionats per Pantera de tinta i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web. L'usuari   o   tercer   que   realitzi   un   hipervincle   des   d'una   pàgina   web   d'un   altre,   diferent,   lloc   web a el Lloc Web de Pantera de tinta ha de saber que: No   es   permet   la   reproducció   -total   o   parcialment,   de   cap   dels   continguts   i   /   o   Serveis   del   Lloc Web sense autorització expressa de Pantera de tinta No   es   permet   tampoc   cap   manifestació   falsa,   inexacta   o   incorrecta   sobre   el   lloc   web   de Pantera de tinta, ni sobre els continguts i / o serveis de la mateixa. A   excepció   de   l'hipervincle,   el   lloc   web   en   què   s'estableixi   dit   hiperenllaç   no   contindrà   cap element,   d'aquest   Lloc   Web,   protegit   com   a   propietat   intel·lectual   per   l'ordenament   jurídic espanyol, llevat autorització expressa de Pantera de tinta. L'establiment   de   l'hipervincle   no   implicarà   l'existència   de   relacions   entre   Pantera   de   tinta   i   el titular   de   la   pàgina   web   des   del   qual   es   realitzi,   ni   el   coneixement   i   acceptació   de   Pantera   de tinta dels continguts, serveis i / o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa. Pantera   de   tinta   per   si   o   com   a   part   cessionària,   és   titular   de   tots   els   drets   de   propietat intel·lectual   i   industrial   del   Lloc   Web,   així   com   dels   elements   continguts   en   el   mateix   (a   títol enunciatiu   i   no   exhaustiu,   imatges,   so,   àudio,   vídeo,   programari   o   textos,   marques   o   logotips, combinacions    de    colors,    estructura    i    disseny,    selecció    de    materials    usats,    programes d'ordinador    necessaris    per    al    seu    funcionament,    accés    i    ús,    etc.).    Seran,    per    tant,    obres protegides   com   a   propietat   intel·lectual   per   l'ordenament   jurídic   espanyol,   serà   d'aplicació tant   la   normativa   espanyola   i   comunitària   en   aquest   camp,   com   els   tractats   internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots   els   drets   reservats.   En   virtut   del   que   disposa   la   Llei   de   Propietat   Intel·lectual,